SODES HİBE TEKLİF ÇAĞRISI

SODES HİBE TEKLİF ÇAĞRISI

(MAYIS 2009)

 

Sıkça Sorulan Sorular

1)             SODES projeleri hazırlamanın amacı nedir?

Sosyal Destek Programı (SODES) projeleri;  GAP kapsamındaki illerde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın sağlanması için istihdam edilebilirliğin artırılması, meslek edindirme, gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi, sosyal içermenin sağlanması ile kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi amacını taşımaktadır.

 

2)             SODES projelerini kimler hazırlayabilir?

Sosyal Destek Programı (SODES) projelerini GAP kapsamındaki (Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) illerinde; Valilikler, Belediyeler, Mahalli İdareler, Mahalli İdare Birlikleri, Kamu Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler hazırlayabilirler.

 

3)             SODES projeleri hangi alanlarda hazırlanabilir?

1-) Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacına yönelik projeler,

2-) İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projeler,

 3-) Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projeler olacaktır.

 

4)             Başvuru sahipleri birden fazla proje ile hibe talebinde bulunabilirler mi?

Başvuru sahipleri SODES Programına birden fazla proje teklifinde bulunabilir ve birden fazla hibe alabilirler

 

5)             Proje ödenekleri nasıl aktarılacak?

 Valiliklerce SODES kapsamında desteklenecek projelerde kullanılmak üzere Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birisinde ayrı bir hesap açılır. Açılan hesaplara ilişkin bilgiler Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlık; desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini bu hesaba aktarır. Bu hesaplar sadece SODES kapsamındaki ödemeler için kullanılır.

Bkz: 2009 SODES Uygulama Usul ve Esasları

 

6)             SODES projeleri yürütme süresi ne kadardır? Ek süre verilebilir mi?

Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinin uygulama süresi en fazla 12 ay olabilir. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumu hasıl olursa proje yürütücüsü Valilik makamına projenin tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek en fazla (3) üç aya kadar ek süre talep edebilecektir. Ek süre bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Valilik değerlendirmesine göre karar verilecektir.

 

7)             DPT projedeki bütçenin ne kadarını karşılamaktadır?

Sosyal Destek Programı (SODES) projelerini Devlet Planlama Teşkilatı (DPT); Meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan tekliflerinin toplam uygun maliyetlerin tamamı Müsteşarlık tarafından SODES kapsamında desteklenebilecektir.

 

8)             Hazırlanan projenin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebiliriz?

Seçilen projelerin listesi Müsteşarlık tarafından değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra derhal valiliklere iletilir ve Müsteşarlık ve Valilik internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

 

9)             Projelerin değerlendirilmesi ne kadar sürer?

Sunulan projeler, Müsteşarlık tarafından 1 ay içinde değerlendirmeden geçirildikten sonra uygun bulunan projeler, SODES Seçme ve İzleme Komitesinin onayıyla ilan edilmek üzere valiliklere iletilir.

 

10)      Proje ortaklık şartı var mıdır?

Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde ortaklık şartı aranmaz.

11)Proje bütçesinde sonradan bir değişiklik yapılabilir mi?

Proje teklifi Devlet Planlama Teşkilatına sunulduktan sonra bütçeye ilişkin proje sahibi tarafından herhangi bir değişiklik talebinde bulunulamaz. Ancak Devlet Planlama Teşkilatı ilin ihtiyaçlarına uygun bulduğu projelerin bütçesi ile ilgili onay öncesi revizyon hakkını saklı tutar.

Proje teklifinin onaylanmasının ardından ise;  Projenin amaçlarında ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Proje toplam bütçesinde yıl içinde yapılacak değişiklikler Valinin onayı ile gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki değişikliklerin proje toplam bütçesinin yüzde 30’undan fazla olması halinde Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Projelerin uygulama yeri ve süresinde yapılacak değişiklikler proje yürütücüsünün teklifi ve Valiliğin onayı ile yapılır. Valiliğin ilgili kararı bilgi için Müsteşarlığa iletilir. Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik hesabına aktarılır. 

 

12)Projenin faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılabilir mi?

Projenin amaçlarında ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz.

 

13)Projenin değerlendirmelerini kimler yapmaktadır?

Sunulan projeler öncelikle Valilikler bünyesindeki Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, bu Kararda belirlenen esaslara uygunluk açısından değerlendirilir. Proje Koordinasyon Merkezince yapılan ilk değerlendirme sonucunda ilin ihtiyaçlarına ve Karara uygun olduğu görülen ancak eksiklikleri bulunan projeler ise eksiklikleri tamamlattırılarak, aynı süre içinde Müsteşarlığa sunulur. Müsteşarlığa sunulan projeler, Müsteşarlık tarafından 1 ay içinde değerlendirilir.

14)Projenin bitiminden sonra demirbaş malzemeler ne olacak?

Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında alınan demirbaş ve malzemeler proje bitiminden sonra da proje yürütücülerinin kullanımına geçer. Söz konusu demirbaş ve malzemeler 5 (beş) yıl süreyle üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez.  

15) Hazırlanan projeler nasıl ve nereye başvurulmalıdır?

 Projeler için başvurular, Diyarbakır Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi’ne yapılacaktır. Proje başvurularının, Proje Teklif Formu’nun eksiksiz doldurulmuş 2 basılı kopyası ve formun dijital kopyasının yer aldığı 2 adet CD’nin kapalı zarf içerisinde, üst yazıyla teslim edilmesi gerekmektedir. İl merkezindeki kamu kurumları bağlı bulundukları İl müdürlükleri, merkez dışındaki kamu ve sivil toplum kuruluşları ise bağlı oldukları kaymakamlıklar aracılığıyla başvuru yapacaklardır. Bunların dışındaki Üniversite, yerel yönetimler ve merkezdeki sivil toplum kuruluşları doğrudan Valilik Proje Koordinasyon Merkezine başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapılırken, teslim edilen basılı ve dijital kopyaların birebir aynı olmasına dikkat edilmelidir. Teslim edilecek olan CD’nin üzerinde proje başvuru sahibinin adı ve proje adının da CD kalemiyle, silinmeyecek şekilde yazılması gerekmektedir.

 

16) Proje ortağımız özel şirketler olabilir mi?

Sosyal Destek Programı (SODES)projelerinde ortak veya başvuru sahibi olarak kar amacı güden herhangi bir oluşum yer alamaz.

17) Proje ekibi kimlerden oluşur?

Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinin yürütülmesinde proje yöneticileri, proje ile ilgili çalıştırılacak teknik destek elemanı veya eğitmenlerden oluşur.

 

18) Projede çalışanlar ne kadar ücretle çalıştırılabilir?

Sosyal Destek Programı (SODES) proje kapsamındaki personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katından fazla olamaz.

 

19) Bütçe hazırlanırken katılımcı kursiyerlere ödeme yapılabilir mi?

Kursiyerlere ve katılımcılara yapılacak ödemeler 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.

 

20) Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler nasıl bütçelendirilir?

Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, projede görev alacak kamu görevlilerine yapılacak fazla mesai ödemeleri, proje kapsamındaki faaliyetlerde görev alacak kişilere yapılacak ödemeler 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.

 

 21) Gündelik giderler(harcırah) nasıl bütçelendirilir.

Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.

 

22) SODES kapsamında uygun görülen Maliyetler nelerdir?

Bkz:Uygulama Usul ve Esasları 7 ve 8. Sayfasında 12. Madde de ifade edilen Proje Harcamaları ve Muhasebeleştirilmesi veya Başvuru Rehberi 3.sayfasında Uygun görülen maliyetler başlığında belirtilen hususlar

 

NOT:  SIKÇA SORULAN SORULAR SODES 2009 UYGULAMA USUL VE ESASALARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

 

 

 

    Paylaş |